Dataskyddsbeskrivning

1. Den personuppgiftsansvarige

Vimmimimmit Städtjänst-Siivouspalvelu

Vimmimimmit Oy Ab

Hindersgränden 18

65410 SUNDOM

FO-nummer  3256839-7

info@vimmimimmit.fi

2.   Registrets namn

Kundregister

3.   Registrets ändamål

Personregistret används enbart för hanteringen av kundrelationen och behandlas genom samtycke.

Personregistret utnyttjas inte för direktmarknadsföring.

4.   Grunden för behandling av personuppgifter

Samtycke ligger till grund för behandlingen av personuppgifterna i registret.

5.   Personuppgifter som behandlas

I kundregistret lagras endast den information som du har gett genom kontaktformuläret eller e-postkontakt samt de filbilagor som du eventuellt har skickat med. Formuläret innehåller bl.a. följande uppgifter: för- och efternamn, gatuadress, postnummer, postanstalt, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, lämnat meddelande och önskat kontaktsätt. Uppgifterna som identifierar en person raderas från registret då de inte längre behövs för hantering av kundrelationen.

6.    Informationskälla

Personen som tar kontakt lämnar själv sina personuppgifter.

7.   Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna hanteras enbart internt inom företaget. Uppgifterna som du har gett utlämnas inte till tredje part.

Uppgifterna kan utlämnas till myndigheter inom gränserna för vad den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktar till.

8.   Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller till en internationell organisation och skyddsgarantier som används

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES.

9.     Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna lagras i ett år. Ifall kontakten leder till en kundrelation lagras uppgifterna med stöd av lagstiftning.

10.     Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål uppgifterna används, vilken som är den lagliga grunden för behandlingen av uppgifterna och till vem uppgifterna utlämnas.

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om uppgifterna behandlas, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

Du har rätt att kräva att felaktiga personuppgifter om dig rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas utan onödigt dröjsmål. Radering förutsätter att något av följande uppfylls:

–        personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades

–        du återkallar ditt samtycke som behandlingen har grundat sig på och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen

–        personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt

–        personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i den europeiska unionsrätten eller i den nationella lagstiftningen.

Om behandlingen grundar sig på att den personuppgiftsansvarige har ett berättigat intresse, har du rätt att be den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen, om något av följande uppfylls:

–        du bestrider att personuppgifterna är korrekta

–        personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas

–        den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifterna utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallades.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva dina rättigheter eller få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta företaget skriftligen på adressen ovan eller skannad till e-postadressen: info@vimmimimmit.fi

I begäran om insyn/rättelse/radering ska du förutom namn också ange andra uppgifter som specificerar ärendet.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du anser att vi bryter mot de tillämpliga bestämmelserna om dataskydd vid behandlingen av personuppgifterna.

11.     Uppgifter som är betydelsefulla för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter anknyter inte till automatiserat beslutsfattande och ingen profilering görs på basis av personuppgifterna.

12.     Allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna

Vi skyddar personuppgifterna omsorgsfullt under hela den tid de finns hos oss genom adekvata dataskydds- och datasäkerhetsmetoder. Vi skyddar personuppgifterna bland annat genom säkerhetsplanering och riskhantering på förhand, metoder för att skydda datakommunikationen och genom att använda säkra utrymmen för utrustningen, åtkomstkontroll och säkerhetssystem. Beviljande och uppföljning av användarbehörigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifterna och ser till att de förstår att personuppgifterna är av konfidentiell natur och att det är viktigt att de behandlas på ett säkert sätt. Vi uppdaterar kontinuerligt våra anvisningar. Om personuppgifter trots alla våra skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att någon stjäl en identitet eller att personuppgifterna i övrigt används på fel sätt. Om vi upptäcker en sådan händelse, börjar vi omedelbart utreda händelsen och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar behöriga myndigheter och de registrerade om personuppgiftsincidenter i enlighet med kraven i lagstiftningen. Registret förvaras i elektroniskt format och det är skyddat mot intrång med brandvägg, lösenord och andra skyddsåtgärder. Endast namngivna personer med tystnadsplikt kan hantera uppgifterna i registret.